Start

Kroppsliga komplikationer vid intellektuellt funktionshinder

1. Hur sjukdomen drabbar och yttrar sig hos personer med intellektuellt funktionshinder beror på hur gamla de blir

Livslängd normalbefolkning
Slutet av 1700-talet 55 år
Slutet av 1800-talet 65 år
Slutet av 1900-talet 75 år
Åldersspann när det gäller intellektuellt funktionshinder

                                Av alla personer med intellektuellt funktionshinder över 40 år var,                                                             omkring år 2000,  ¾ mellan 40 och 59 år och ¼ är över 59 år.

2. Livslängden kan bero på orsaken till det intellektuella funktionshindret

Förväntad livslängd vid Downs syndrom:

1929                   9 år

          1947                   12 – 15 år

              1961                   mer än 18 år

              1995                   mer än 55 år

Förväntad kvarvarande livslängd:

Maaskant m.fl. 1995 från vårdhem i Nederländerna

Ålder
Normal-befolkning
Downs syndrom
Övriga med intell.fkt-hinder
5 71,9 50,3    (-21,6) 54,1    (-17,8)
15 62,1 42,4    (-19,7) 50,8    (-11,3)
25 52,4 34,0    (-18,4) 43,9    (  -8,5)
35 42,7 25,6    (-17,1) 36,2    (  -6,5)
45 33,2 17,4    (-15,8) 28,3    (  -4,9)
55 24,3 10,4    (-13,9) 21,1    (  -3,2)
65 16,3   8,4    (  -7,9) 15,6    (  -0,7)
En studie från USA ger en liknande bild:
 • Aktuell livslängd för hela gruppen med intellektuellt funktionshinder = 66 år
 • Aktuell livslängd för personer med Downs syndrom = 55,8 år.

3. Något om normalt mänskligt åldrande:

 • Minskad reservkapacitet inom många organområden

4. Något om åldrande personer med intellektuellt funktionshinder:

 • Drabbas ofta av fler sjukdomar
 • Demens kan visa sig som förlust av förmågor, beteende-förändringar, undvikande av aktiviteter, minskad kommunikation, problembeteenden, social tillbakadragenhet och förstås glömska
 • Vårdare ser inte alltid sjukvårdsbehov – man tror att förändringar beror på det intellektuella funktionshindret eller på åldern i största allmänhet
 • Äldre personer med intellektuellt funktionshinder kan ha mycket begränsade (otillräckliga) nätverk
 • I princip samma sjukdomar som hos andra äldre men med helt andra relativa förekomster:     

Enligt en holländsk studie från 1997 är det vanligt med begränsad rörlighet, andningsproblem, artriter och hjärtsjukdomar liksom demens.

En amerikansk studie har visat att det är vanligare med urininkontinens, immobilitet, dövhet, artrit, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Man har också funnit ökad förekomst av sköldkörtelstörning, icke-ischemiska hjärtsjukdomar och syn- och hörselskador.

5. De tre vanligaste dödsorsakerna:

 •           Hjärt- kärlsjukdom
 •           Sjukdom i andningsapparaten
 •          Tumörsjukdom

          I normalbefolkningen kommer andningsapparaten sist av dessa  tre

 •         Upp till 40 års ålder dör fler av personerna med intellektuellt funktionshinder än                    andra människor men inte vid högre åldrar.
 •         Skillnaden i livslängd mellan könen är mindre än i normal-befolkningen.
 •         Dödsfall på grund av tumörsjukdom eller olycksfall är mindre vanligt bland dem som              har intellektuella funktionshinder

men

 • Ju högre åldrar desto mer liknar dödsorsakerna normalbefolkningens.